සේවා වනිතාවෝ නව සභාපතිතුමිය පිළිගනී
 

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ අභිනව සභාපතිනිය වශයෙන් පත්වීම් ලද සන්ධ්‍යා රණසිංහ මැතිනිය පිළිගැනීමේ උත්සවය අද (නොවැම්බර් 05) නාවික හමුදා මූලස්ථාන නිලධාරී නිවස්නයේදී උත්කර්ෂවත් අයුරින් පවත්වන ලදී.

06 Nov 2017

සේවා වනිතා සභාපතිතුමිය වැඩ භාර ගනී
 

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ අභිනව සභාපතිනිය වශයෙන් පත්වීම් ලද සන්ධ්‍යා රණසිංහ මැතිනිය අද (නොවැම්බර් 05) සිය ධූරයේ වැඩ කටයුතු නිල වශයෙන් භාර ගන්නා ලදී. අද දිනට යෙදී තිබූ සුභ මොහොතින් නාවික හමුදා මූලස්ථාන සේවා වනිතා කාර්යාලයේදී එතුමිය සිය වැඩ කටයුතු මෙලෙස නිල වශයෙන් ආරම්භ කෙරිණි.

05 Nov 2017