සේවා වනිතා නත්තල් බැති ගී ප්‍රසංගය උත්කර්ෂවත් අයුරින් පැවැත්වෙයි
 

මෙවර නත්තල් උත්සවය නිමිති කර ගනිමින් නාවික හමුදා සේවා‍ වනිතා ඒකකය මඟින් සංවිධානය කරන ලද නත්තල් බැති ගී (Christmas Carol) ප්‍රසංගය පසුගිය දෙසැම්බර් මස 21 වන දින කොළඹ, ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා පරාක්‍රම අද්මිරාල් සෝමතිලක දිසානායක ශ්‍රවණාගාරයේදී උත්කර්ෂවත් අයුරින් පැවැත්විණි.

26 Dec 2017

ශ්‍රීලංනානෞ දක්ෂිණ නාවික පෙ‍රපාසලේ දරු දැරියන්ගේ වර්ෂ අවසාන විවිධ ප්‍රසංගය උත්කර්ශවත් අයුරින් පැවැත්වෙයි
 

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මඟින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා දක්ෂිණ ආයතනයේ නාවික පෙර පාසලේ දරු දැරියන්ගේ 2017 වර්ෂ අවසාන විවිධ ප්‍රසංගය පසුගිය දෙසැම්බර් මස 07 වන දින බූස්ස ශ්‍රී ලංනානෞ නිපුණ ආයතනයේ ශ්‍රවණාගාරයේදී උත්කර්ශවත් අයුරින් පැවැත්විණි.

12 Dec 2017

ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා ගැමුණු නාවික පෙර පාසලෙහි වර්ෂ අවසාන විවිධ ප්‍රසංගය සාර්ථකව නිමාවේ
 

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා ගැමුණු නාවික පෙර පාසලෙහි දරු දැරියන්ගේ වර්ෂ අවසාන විවිධ ප්‍රසංගය ඊයේ (දෙසැමිබර් 05) වන දින ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා පරාක්‍රම ආයතනයේ අද්මිරාල් සෝමතිලක දිසානායක ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.

06 Dec 2017

ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා තිස්ස නාවික පෙර පාසලෙහි වර්ෂ අවසාන විවිධ ප්‍රසංගය සාර්ථකව නිමාවේ
 

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා තිස්ස නාවික පෙර පාසල්හි දරු දැරියන්ගේ වර්ෂ අවසාන විවිධ ප්‍රසංගය පසුගිය දෙසැමිබර් 01 වන දින ත්‍රිකුණාමලය, අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.

06 Dec 2017