2018 ශ්‍රීලංනානෞ ශිල්ප ආයතනයේ සේවා වනිතා සුභසාධක වෙළඳසැළ සඳහා මුල්ගල තැබේ
 

තලාතුඔය, ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා ශිල්ප ආයතනයේ අභිනව සේවා වනිතා සුභසාධක වෙළඳසැළ සඳහා මුල්ගල තැබීම නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිනි, සන්ධ්‍යා රණසිංහ මහත්මියගේ අතින් පසුගිය පෙබරවාරි මස 23 වන දින එම ආයතන පරිශ්‍රයේදී සිදු කෙරිණි.

26 Feb 2018