லியுஷு ,சென்யா மற்றும் கின்காயு ஆகிய சைனா கப்பல்களில் சைனா பகப்பல் குழுவின் உப பணியாளர் குழு தலைவர் இலங்கை கடற்படை தளபதி சந்திப்பு

ஐந்து நாட்கள் உத்தியோக சுற்றுலா பயணத்திற்கு ஜனவரி மாதம் 17 திகதி கொழும்பு துறைமுகத்துக்கு அடைந்த சைனா கடற்படைக்கு சொந்த ‘ லியுஷு ,சென்யா மற்றும் கின்காயு ஆகிய சைனா கப்பல்களில் சைனா பகப்பல் குழுவின் உப பணியாளர் குழு தலைவர் ரியர் அத்மிரால் யூ மென்ஜியன் அவர்கள் மற்றும் இப் கப்பல்களில் கட்டளை அதிகாரியாக நடவடிக்கை செய்யும் அதிகாரிகள் இன்று 18 கடற்படை தலைமையகத்தில் கடற்படை தளபதி வயிஸ் அத்மிரால் ரவீந்திர விஜேகுணரத்ன அவர்கள் சந்தித்தார்கள்.அங்கே அந்நோன்யவாக முக்கியமான கருத்துக்களையைப் பற்றி கலந்துரையாடுபின் பின்னர் நிணைவூ சின்னங்கள் பரிமாறித்தார்கள்.