சட்டமுறையற்றமாக மீன்பிடிப்பில் ஈடுபட்ட இலங்கை மீன்பிடிகார்கள் 06 பேர் கைதுசெய்யப்பட்டது
 

கல்பிட்டில் இ.க.க விஜய நிறுவனத்தில் கடற்படையினர் சட்டமுறையற்றமாக மீன்பிடிப்பில் ஈடுபட்ட இலங்கை மீன்பிடிகார்கள் 06 பேருடன் டிங்கி படகு 02ம் சுருக்கு வலையள் 2ம் நேற்று 18 பத்தலங்குண்டுவ மற்றும் குதிரமலை இடையிலே கடல் பகுதியில் கைதுசெய்யப்பட்டன

கைதுசெய்யப்பட்ட மீன்பிடிகார்கள், உபகரணங்கள் கட்ட விசாரனைக்கு புத்தலம் உதவி கடற்தொழில் பணிப்பாள் அதிகாரிக்கு ஓப்டைக்கப்பட்டுள்ளன