கொதலாவல பாதுகாப்பு பல்கழைக்கலகத்தில் குலத்தலைவர் கடற்படைத் தலபதியுடன் சந்திப்பு

ஜெனரால் கொதலாவல பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு பல்கழைக்கலகத்தில் குலத்தலைவர் முன்னால் பாதுகாப்பு தலையினர் பிரதானி மற்றும் கடற்படைத் தளபதி அட்மிரால் தயா சந்தகிரி அவர்கள் இன்று 20 கடற்படைத் தலைமையகத்தில் கடற்படைத் தளபதி வைஸ் அட்மிரல் ரவீந்திர விஜேகுணரத்ன அவர்கள் சந்தித்தார்.

அவர் இப் பதவி பெற்ற பின் உத்தியோகபூர்வமாக சந்தித்த முதலிடத்தை ஆகும். மேலும் இந் நிகழ்வை நினைவு கூறும் வகையில் நினைவுச் சின்னங்களும் பரிமாறிக் கொள்ளப்பட்டன.