கல்வி சுற்றுலாக்காக இலங்கைக்கு வருகைதந்த சிம்பாப்வே தேசிய பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழக அதிதிகள் கிழக்கு கடற்படை கட்டளையில் விஜயம்
 

எயர் வைஸ் மார்ஷல் மைக்கேல் டெட்ஸானி மோயோ (Michel Tedzani Moyo) தலைமையின் 26 மூத்த உயர் அதிகாரிகள் கொன்ட சிம்பாப்வே தேசிய பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழக அதிதிகள் குழு இன்று (ஜுலை 05) கிழக்கு கடற்படை கட்டளைக்கு விஜயமொன்று மேற்கொன்டுள்ளனர். அப்பொலுது இக் குழுவின் பிரதானி எயர் வைஸ் மார்ஷல் மைக்கேல் டெட்ஸானி மோயோ கிழக்கு கடற்படை கட்டளையின் தளபதி ரியர் அட்மிரல் நிராஜ ஆடிகல சந்தித்து கலந்துரையாடினார். இந் நிகழ்வை நினைவு கூறும் வகையில் அவர்களுக்கிடையே நினைவுச் சின்னங்களும் பரிமாரிக் கொள்ளப்பட்டன.

அதன் பிரகு கிழக்குப்பகுதியின் முக்கியத்துவம் மற்றும் கடற்படை பங்களிப்பு பற்றியும் கலந்துரையாடப்பட்டன. குறித்த கலநதுரையாடலுக்காக கிழக்கு கடற்படை கட்டளையின் தளபதி மற்றும் கிழக்கு கடற்படை கட்டளையின் துனை தளபதி கொமடோர் நன்தன ஜயரத்ன ஆகியேர் கழந்துகொன்டனர்.