ලෝක පරිසර දිනයට නාවික හමුදා දායකත්වය
 

ලෝක පරිසර දිනයට සමගාමීව වෙරළ තීරයන් ආශ්‍රිත පරිසරය පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන් සඳහා නාවික හමුදාව විසින් දායකත්වය ලබා දීමට කටයුතු කරන අතර, ඒ අනුව ඊයේ (ජුනි 05) බටහිර සහ දකුණු නාවික විධානය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් වෙරළ තීරයන් පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

ඒ අනුව, නෙස්ලේ ලංකා සමාගම, මට්ටක්කුලිය මහජන පුස්තකාලය හා එක්ව බටහිර නාවික විධානයට අනුයුක්ත නාවිකයින් විසින් මට්ටක්කුලිය, කාක දූපත් ආශ්‍රිතව වෙරළ තීරය පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කළ අතර, ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා සාමාජිකයින් 50 දෙනෙකු, නෙස්ලේ ලංකා සමාගමේ සාමාජිකයින් 50 දෙනෙකු සහ මහජන පුස්තකාලයේ සාමාජිකයින් 15 දෙනෙකු සහභාගීවී සිටියහ. එමෙන්ම, එකතුවි තිබූ පොලිතින් ප්ලාස්ටික් තොගය නාවික හමුදාව විසින් මට්ටක්කුලිය, කාක දුපතේ පවත්වාගෙන යනු ලබන ප්ලාස්ටික් හා පොලිතීන් ප්‍රතිචක්‍රීකරණ මධ්‍යස්ථානය වෙත භාර දීමට කටයුතු කෙරුණි.

තවද, දකුණු පළාත් පරිසර අමාත්‍යාංශය සහ සිවිල් සංවිධාන එක්ව දකුණු නාවික විධානයට අනුයුක්ත නාවික පුද්ගලයින් විසින් වෙරළ තීරයන් පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කළ අතර, ඒ අනුව, ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා දක්ෂිණ ආයතනයට අනුයුක්ත නාවිකයින් විසින් ගාල්ල, දෙවට අධිවේගී පිවිසුම ආරම්භයේ සිට ගාල්ල, ධීවර වරාය දක්වාත් ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා නිපුන ආයතනයේ නාවිකයින් විසින් මහමෝදර රෝහල් පරිශ්‍රයේ සිට ගාල්ල කොටුව දක්වාත් වූ වෙරළ තීරයන් පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

මට්ටක්කුලිය, කාක දූපත ආශ්‍රීත වෙරළ තීරය පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගාල්ල, වෙරළ තීරය පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන