නාවික හමුදාව විසින් හීරල්ලුගම මහ වැව ජපන් ජබර ඉවත් කර පිරිසිදු කරන ලදි.

මැදවච්චිය, තුලාන හීරල්ලුගම මහ වැව 2020 පෙබරවාරි 09 වන දින නාවික හමුදාවේ ශ්‍රම දායකත්වයෙන් ජපන් ජබර ඉවත් කර ජනතාවට පරිහරණය කිරීමට හැකි වන පරිදි පිරිසිදු කරන ලදි.

ආක්‍රමණශීලී ශාකයක් වන ජපන් ජබර ශාකයන් ව්‍යාප්තවීම නිසාවෙන් ජනතාවට පරිහරණය කිරීමට නොහැකිව තිබූ මැදවච්චිය ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් තුලාන හීරල්ලුගම මහ වැව නාවික හමුදා සමාජිකයින්ගේ දැඩි පරිශ්‍රමයෙන් ජපන් ජබර ශාකයන් ඉවත් කර ජනතාවට පරිහරණය කිරීමට හැකි වන පරිදි පිරිසිදු කිරීම සිදු කරන ලදි.

තවද මෙම සත්කාර්ය්‍ය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රදේශවාසී ජනතාව නාවික හමුදාව වෙත සිය ප්‍රශංශාව පළකර සිටින ලදි.