පොදු සමා කාලය තුල නාවික හමුදා සාමාජිකයින් 773 දෙනෙකු නාවික කඳවුරු වෙත භාර වෙයි.


72 වන නිදහස් සමරු උළෙලට සමගාමීව ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද පොදු සමා කාලය යටතේ මේ දක්වා නිත්‍යානුකූල නොවන අයුරින් සේවය හැරගිය නාවික හමුදා සාමාජිකයින් 773 දෙනෙකු නාවික හමුදා කඳවුරු වෙත වාර්ථා කර ඇත.

නාවික හමුදා සමාජිකයින් හට නිත්‍යානුකූලව නාවික හමුදාවෙන් ඉවත්වීම සඳහා හෝ නැවත නාවික හමුදාවට එක්ව තම රට ජාතිය වෙනුවෙන් සේවය කිරීමට අවස්ථාවක් උදාකර දීම සඳහා 72 වන නිදහස් සමරු උළෙලට සමගාමීව පොදු සමා කාලයක් 2020 පෙබරවාරි 05 වන දින සිට 12 වන දින දක්වා ප්‍රකාශයට පත්කරනු ලැබූ අතර, ඒ අනුව 2020 පෙබරවාරි 11 වන දින වන විට නිත්‍යානුකූල නොවන අයුරින් සේවය හැරගිය නාවික හමුදා සාමාජිකයින් 773 දෙනෙකු මෙලෙස නාවික හමුදා කඳවුරු වෙත වාර්ථා කර ඇත.

විවිධ අභියෝගයන්ට මුහුණදී රට ජාතිය වෙනුවෙන් සේවයකල නමුත්, නිසි ක්‍රියාපටිපාටීන් අනුගමනය නොකර සේවාවන් අතහැරගිය ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින්ට යලි අවස්ථාවක් ලබාදීමේ අරමුණින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් මෙම පොදු සමා කාලය ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති අතර, තවදුරටත් නිත්‍යානුකූල නොවන අයුරින් සේවය හැරගිය නාවික හමුදා සාමාජිකයින් සිටී නම් අද (2020 පෙබරවාරි 12) දින තුල ආසන්න නාවික හමුදා කඳවුරු වෙත වාර්ථා කරන ලෙස දන්වා සිටිනු ලැබේ.