සාර්ථක නිරෝධායන ක්‍රියාවලියකින් පසු නාවික හමුදා පුද්ගලයින්ගේ පවුල් වල තවත් සාමාජිකයින් 67ක් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන තුලින් පිටව යයි.

නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය සඳහා යොමු කර සිටි තවත් නාවික හමුදා පුද්ගලයින්ගේ පවුල් 16කට අයත් සමාජිකයින් 67 ක පිරිසක් සාර්ථකව නිරෝධායන කටයුතු අවසන් කර 2020 මැයි මස 15සහ 16 යන දිනයන්හි එම නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයන් වෙතින් පිටත්ව යන ලදි.

මෙහිදී 2020 මැයි මස 15 වන දින හබරාදුව පොලිස් ගොඩනැගිල්ලේ නිරෝධායනය සඳහා යොමු කර සිටි පවුල් 04කට අයත් පුද්ගලයින් 18ක පිරිසක් සහ අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ ස්ථාපිත නාවික හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක සිටි නාවික හමුදා සාමාජිකයින්ගේ පවුල් 07කට අයත් පුද්ගලයින් 31 දෙනෙක්ද, අද (2020 මැයි 16) කල්පිටිය නාවික හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායනය වූ නාවික හමුදා සාමාජිකයින්ගේ පවුල් 05 කට අයත් පුද්ගලයින් 18ක්ද වශයෙන් නාවික හමුදා සාමාජිකයින්ගේ පවුල් 16කට අයත් පුද්ගලයින් 67ක පිරිසක් නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය අවසන් කර රජයේ සෞඛ්‍ය උපදෙස් වලට අනුව එම මධ්‍යස්ථානයන් තුලින් පිටත් කර යැවීමට කටයුතු කරන ලදි. මෙහිදී ඔවුන් වෙත නිරෝධායනය සාර්ථකව අවසන් කල බවට ලබා ‍‍දෙනු ලබන සහතිකපත් ලබා දීමටද කටයුතු කරන ලදි.

ඒ අනුව, මේ වන විට නාවික හමුදා පුද්ගලයින්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින් බොහෝ පිරිසක් නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය අවසන් කර නාවික හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙතින් පිටව ගොස් ඇති අතර, මෙම සියළුම පුද්ගලයින් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයන් වෙතින් පිටව ගියද තවත් දින 14ක කාලයක් ඔවුන්ගේ නිවෙස් තුල සිට ස්වයං නිරෝධායනය වීමට කටයුතු කෙරෙනු ඇත.