සේවා වනිතා ඒකකයේ විධායක කමිටු සාමාජිකාවක් වෙනුවෙන් සමුගැනිමේ සාදයයක් පවත්වයි.

සේවා වනිතා ඒකකයේ අභිවෘද්ධිය, සාර්ථකත්වය හා සංවර්ධනය උදෙසා නොමසුරු දායකත්වයක් ලබා දුන් සේවා වනිතා ඒකකයේ විධායක කමිටු සාමාජිකාවක් වන චාමින් ආටිගල මැතිණියගේ සමුගැනිමේ සාදය 2019 නොවැම්බර් 08 වන දින උස්වැටකෙයියාව Malima Club House හීදි අති උත්කර්ෂවත් අයුරින් පවත්වන ලද අතර, එම සාදය නාවික හමුදා තූර්ය වාදක කණ්ඩායමේ සහ නාවික හමුදා සංස්කෘතික නර්ථන කණ්ඩායාමේ ගායන වාදන සහ නර්ථන අංගයන්ගෙන් වර්ණවත් විය.

මේ සදහා සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිතුමිය අරුන්දති උදිතමාල ජයනෙත්ති මැතිණිය ඇතුළු සේවා වනිතා ඒකකයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ හා කණිෂ්ඨ සාමාජිකාවන්, ජ්‍යෙෂ්ඨ හා කණිෂ්ඨ නාවික හමුදා නිලධාරිණියන් හා සේවා වනිතා ඒකකයේ කාර්ය මණ්ඩලයද සහභාගි විය.

තවද, එහිදී චාමින් ආටිගල මැතිණියගේ සේවය අගයමින් සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිතුමිය, අරුන්දති උදිතමාලා ජයනෙත්ති මැතිණිය හා විධායක කමිටු සාමාජිකාවක් වන චාන්දනී සමරවීර මැතිණිය විසින් සමරු තිළිණ ප්‍රධානයක්ද සිදුකරන ලදි.