නාවික හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙතින් නිරෝධානයනවූ තවත් පුද්ගලයින් 09 ක් පිටව යයි.

බූස්ස නාවික හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ සහ කල්පිටිය නාවික නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ සාර්ථකව නිරෝධායනය වූ පුද්ගලයින් 09 ක් 2020 අගෝස්තු 02, 03 සහ 04 යන දිනයන්හි එම මධ්‍යස්ථානයන් වෙතින් පිටත්ව යන ලදි.

ඒ අනුව, බූස්ස නාවික නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් පුද්ගලයින් 05ක් සහ කල්පිටිය නාවික නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් පුද්ගලයින් 04ක් වශයෙන් රජයේ සෞඛ්‍ය උපදෙස් වලට අනුකූලව මෙලෙස නිරෝධායනය අවසන් කර පිටව යන ලද අතර, එම සෑම පුද්ගලයෙකු වෙතම සාර්ථකව නිරෝධායනය වූ බවට සහතිකයක් නාවික හමුදාව විසින් ලබාදීමට කටයුතු කරන ලදි.

තවද, මේ වනවිට පුද්ගලයින් 80 දෙනෙකු බූස්ස නාවික නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය තුලද, තවත් පුද්ගලයින් 24 දෙනෙකු කල්පිටිය නාවික නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය තුලද තවදුරටත් නිරෝධායනය වෙමින් සිටී.