මාධ්‍ය නිවේදනය


නිවාඩු නොමැතිව සේවයට වාර්තා නොකර සිටින හමුදා පුද්ගලයන් හට සේවයෙන් ඉවත් වීම සඳහා 2022 නොවැම්බර් මස 15 දින සිට 2022 දෙසැම්බර් මස 31 වන දින දක්වා පොදු සමා කාලයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම

2022 ඔක්තෝබර් මස 25 වන දිනට පෙර නිවාඩු නොමැතිව සේවයට වාර්තා නොකරන ලද නාවික පුද්ගලයින් ඉහත කාලසීමාව තුල ළඟම ඇති නාවික හමුදා කඳවුර වෙත රපෝර්තු කිරීමෙන් පසු ඔවුන් නීත්‍යානුකූලව සේවයෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා සලකා බලනු ලැබේ.

ඉහත පොදු සමාව යටතේ නිවාඩු නොමැතිව සේවයට වාර්තා නොකර දැනට විදේශගතව සිටින නාවික හමුදා පුද්ගලයන් හට නැවත රපෝර්තු කිරීමකින් තොරව නීත්‍යානුකූලව සේවයෙන් ඉවත් වීම සඳහා අවස්ථාව හිමිවේ.

එලෙස නීත්‍යානුකූලව නාවික හමුදා සේවයෙන් ඉවත් වීම සඳහා අයදුම් කරනු ලබන වි‍දේශ ගත නාවික හමුදා පුද්ගලයින්, 2022 ඔක්තෝබර් මස 25 වන දිනට පෙර නිවාඩු නොමැතිව සේවයට වාර්තා නොකර සිටින, වෙනත් කිසිදු විනය විරෝධී ක්‍රියාවකට සම්බන්ධ නොවූ සහ තමන්ගේ නීත්‍යානුකූල විදේශ ගමන් බලපත්‍රය උපයෝගී කර ගනිමින් නීත්‍යානුකූල මාර්ගයන් ගෙන් පමණක් විදේශගත වූ නාවික පුද්ගලයන් විය යුතු වේ.

මෙම පොදු සමා කාලය තුළදී සේවයෙන් ඉවත් වීම සඳහා අයදුම්කරනු ලබන නිලධාරීන් nhqaseci@gmail.com යන විද්‍යුත් ලිපිනය වෙතත්, නාවිකයින් nhqdgp@gmail.com යන විද්‍යුත් ලිපිනය වෙතත් පහත තොරතුරු ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.

අ. නම, නිලය/තරාතිරම, නිල අංකය

ආ. සේවය අතහැර ගිය දිනය

ඇ. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ ජෛවමිතික පිටුවෙහි පරිලෝකිත පිටපත (Scanned copy of biometric page of the passport)

ඈ. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ වෙනස් කිරීම් පිටුවෙහි සහ නිරීක්‍ෂණ පිටුවෙහි පරිලෝකිත පිටපත් (Scanned copies of alteration and observations page)

ඉ. විගමණ මුද්‍රාවන්හි පරිලෝකිත පිටපත් (Scanned copies of emigration stamps)

ඊ. පෙර සහ වර්තමාන වීසා බලපත් සහිත පිටුවල පරිලෝකිත පිටපත් (Scanned copies of past and present VISAs)

උ. දේශීයව සම්බන්ධකර ගතහැකි නියෝජිතයකුගේ විස්තර (Contact details of locally based representative)

ඉහත තොරතුරු ඒ ඒ ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය වී තහවුරු කර ගැනීමෙන් පසුව සේවයෙන් ඉවත් කිරීමට සලකා බලනු ලැබේ.