ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාවට අයත් ‘USNS BRUNSWICK (T - EPF 6)’ ගවේෂණ නෞකාව ත්‍රීකුණාමලය වරායට සේන්දු වෙයි

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාවට අයත් ‘USNS BRUNSWICK (T - EPF 6)’ නැමැති ගවේෂණ නෞකාව අද දින (2023 අප්‍රේල් 08) ත්‍රීකුණාමලය වරාය වෙත සේන්දු විය.

සැපයුම් හා සේවා අවශ්‍යතා සඳහා මෙලෙස ත්‍රීකුණාමලය වරායට සේන්දු වූ ‘USNS BRUNSWICK (T - EPF 6)’ නැමැති ගවේෂණ නෞකාව (Spearhead-Class Expeditionary Fast Transport), සැපයුම් අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කර ගැනීමෙන් අනතුරුව, 2023 අප්‍රේල් මස 12 වන දින දිවයිනෙන් පිටත්ව යාමට නියමිතව ඇත.