ශ්‍රී ලංකා සාගර විශ්ව විද්‍යාලයේ සමුද්‍ර ඉංජිනේරු උපාධි අපේක්ෂකයින් නාවික හමුදා යාත්‍රා වැඩපොළ නිරීක්ෂණය සඳහා සහභාගී වෙයි

කොළඹ ශ්‍රී ලංකා සාගර විශ්ව විද්‍යාලයේ සමුද්‍ර ඉංජිනේරු උපාධිය හදාරනු ලබන පනස් දෙදෙනෙකුගෙන් (52) සමන්විත උපාධි අපේක්ෂකයින් කණ්ඩායමක් 2023 අගෝස්තු මස 29 වන දින කොළඹ වරායේ ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා රංගල ආයතනයේ පිහිටි නාවික හමුදා ඉංජිනේරු වැඩපොලෙහි අධ්‍යයන චාරිකාවක නිරත විය.

මෙම අධ්‍යයන චාරිකාවේදී, නාවික හමුදා ඉංජිනේරු වැඩපොල තුළ නාවික හමුදා ඉංජිනේරු ශිල්පීන් විසින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නෞකා සහ යාත්‍රාවන්ගේ මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාවය සහ යෝග්‍යතාවය අපේක්ෂිත මට්ටමට පවත්වා ගැනීම සඳහා සිදුකරනු ලබන ඉංජිනේරු හා විදුලි අළුත්වැඩියාවන් සහ නඩත්තු කටයුතු පිළිබඳව මෙන්ම, දියත් ම‍ඟෙහි සිදුකරනු ලබන නෞකා අළුත්වැඩියාවන් දැක බලා ගැනීමටද, සාගර විශ්ව විද්‍යාලයීය සමුද්‍ර ඉංජිනේරු උපාධි අපේක්ෂකයින් හට අවස්ථාව උදා විය.

එමෙන්ම, ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා සයුරළ ගැඹුරු මුහුදු ආවේක්ෂණ නෞකාව නිරීක්ෂණය කර එහි මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව දැනුවත් වීමටද මෙම අධ්‍යයන සංචාරයේදී ඔවුන්ට අවස්ථාව උදා විය.

තවද, මෙවැනි අධ්‍යයන සංචාර මඟින්, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නෞකා හා යාත්‍රා අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු කටයුතු සිදුකරන ආකාරය පිළිබඳව දැනුම මෙන්ම, නාවික හමුදා සමුද්‍රීය ඉංජිනේරු අංශයේ වෘත්තීය දැනුම, සමුද්‍රීය ක්ෂේත්‍රයේ උපාධි අපේක්ෂකයින් වෙත ලබා දීමට දායක වීම මඟින්, ඉදිරියේදී එම ක්ෂේත්‍රය වෙත දැනුමෙන් පරිපුර්ණ වෘත්තිකයන් බිහි කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.