70 மூத்த கடற்படை வீரர்களுக்கு மற்றும் 30 இளைய கடற்படை வீரர்களுக்கு வட்டியற்ற கடன் வழங்கப்பட்டன

இலங்கை கடற்படையில் பணி யாற்றும் 70 மூத்த கடற்படை வீரர்களுக்கு ரூபா 500,000,00 மற்றும் 30 இளைய கடற்படை வீரர்களுக்கு ரூபா 200,000,00 பெருமதியான வட்டியற்ற கடன் வழங்குகின்ற நிகழ்வு இன்று (2020 டிசம்பர் 24) கடற்படை தளபதி வைஸ் அட்மிரல் நிஷாந்த உலுகேதென்ன தலைமயில் இலங்கை கடற்படை தலைமையகத்தில் இடம்பெற்றது.

கடற்படையின் நீண்ட காலமாக சேவைசெய்த மூத்த வீரர்களின் சேவை மதிப்பீடு செய்ய குறித்த வட்டியற்ற கடன் வழங்கப்படுகின்றன. இது வரை 3394 சிரேஷ்ட கடற்படை வீர்ர்களுக்கு கடன் வழங்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், முதன்முறையாக, 2020 செப்டம்பர் மாதம் முதல் இந்த வட்டி இல்லாத கடன் இளைய கடற்படை வீரர்களுக்கும் வழங்கப்படுகின்றதுடன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 30 இளைய கடற்படை வீரர்களுக்கு கடற்படை நிவாரண அறக்கட்டளை கடன்களை வழங்கியது. மேலும், வரும் காலகட்டத்தில், 1964 சிரேஷ்ட கடற்படை வீர்ர்களுக்கு மற்றும் 27 இளைய கடற்படை வீரர்களுக்கு குறித்த வட்டியற்ற கடன் வழங்கப்பட உள்ளதாக குறிப்பிடத்தக்கது.