கடற்படையினரால் தயாரிக்கப்பட்ட 15 தலசீமியா உட்செலுத்துதல் இயந்திரங்கள் நோயாளர்களுக்கு விநியோகிப்பதற்காக கண்டி உயர்தர பெண்கள் பாடசாலைக்கு கையளிக்கப்பட்டன

இலங்கைக் கடற்படையில் சமூக நலத் திட்டத்தின் கீழ், கடற்படையின் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவினால் தயாரிக்கப்பட்ட 15 தலசீமியா உட்செலுத்துதல் இயந்திரங்கள் 2024 மார்ச் மாதம் முதல் வாரத்தில் கண்டி உயர்தர பெண்கள் பாடசாலையின் ‘Interact Club’ சங்கத்திடம் கையளிக்கப்பட்டது.

தலசீமியா நோயாளிகளுக்கு அடிக்கடி இரத்தமேற்றுவதன் விளைவாக முக்கிய உறுப்புகளில் கூடியுள்ள அதிகப்படியான இரும்பு படிவுகளை அகற்றுவதற்கு தலசீமியா உட்செலுத்துதல் இயந்திரம் மிகவும் அவசியமாகும். இதேபோன்ற உட்செலுத்துதல் இயந்திரங்கள் அலகு விலைகள் சந்தையில் மிகவும் அதிகமாக இருப்பதால், குறைந்த விலையில் தலசீமியா உட்செலுத்துதல் இயந்திரங்கள் 2011 இல் கடற்படை ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுப் பிரிவால் தயாரித்து தேவைப்படும் நோயாளிகளுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டது. தற்போது வரை, கடற்படையினர் சுமார் 2800 உட்செலுத்துதல் அமைப்புகளை மருத்துவமனைகள் மற்றும் தலசீமியா நோயாளிகளுக்கு பல கட்டங்களில் விநியோகித்துள்ளனர்.

மேலும், இலங்கை கடற்படை கப்பல் சில்ப நிறுவனத்தின் கட்டளை அதிகாரி கேப்டன் சஞ்சீவ அன்னதுகொட மற்றும் கண்டி உயர்தரப் பெண்கள் பாடசாலையின் ‘Interact Club’ சங்கத்தின் உறுப்பினர்களான மாணவிகள் குழுவும் இந்நிகழ்வில் கலந்துகொண்டனர்.