சர்வதேச கேரம் சாம்பியன்ஷிப் வென்ற வீர வீராங்கனிகள் அன்புடன் வரவேற்கப்பட்டது
 

கொரிய கேரம் கூட்டமைப்பு ஏற்பாடு செய்துள்ள 05 வது சர்வதேச கேரம் போட்டிதொடர் 20 நாடுகளில் 160 விழயாட்டு வீர வீராங்கனிகளுடய பங்கேப்பில் கடந்த ஆகஸ்ட் 24 ஆம் திகதி முதல் 29 ஆம் திகதி வரை தென் கொரியாவில் சொன்கம் விழையாட்டு கிராமத்தில் இடம்பெற்றது.

01 Sep 2018