யுத்தத்தில் புகழும் திட்டமும் உடைய கடற்படை வீரர்களின் பிள்ளைகளுக்கான இலசைமாக கல்வி வசதியல் வழங்கப்பட்டன.
 

யுத்தத்தில் புகழும் திட்டமும் உடைய கடற்படை வீரர்களின் பிள்ளைகள் 52 பேருக்கான இலசைமாக கல்வி வசதியல் வழங்பட விழா இன்று 26 இ.க.க பராக்கிரம நிறுவணத்தில் அத்மிரால் சோமதிலக திசாணாயக கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது.

27 Jan 2016

ஜர்பான் கடற்ரை பாதுகாப்பு படைப்பிரிவின் உப பனிப்பாளர் ஜனரால் கடற்படைத் தளபதி சந்திக்கப்பட்டார்
 

ஜர்பான் கடற்ரை பாதுகாப்பு படைப்பிரிவின் உப பனிப்பாளர் ஜனரால் ( பாதுகாப்பு மற்றும் விடுதலை செய்தல்) வயிஸ் அத்மிரால் ஹிரோயுகி நகானோ அவர்கள் இன்று 26 கடற்படை தலைமைகத்தில் கடற்படைத் தளபதி வயிஸ் அத்மிரால் ரவீந்திர விஜேகுணரத்ண அவர்கள் சந்தித்தார்.

26 Jan 2016

கடற்படை தளபதியால் சுயேட்சை கடற்படை முகத்தில் வருடாந்த பிரிவு சரிபார்க்கப்பட்டது

இலங்கை சுயேட்சை கடற்படை முகத்தில் வருடாந்த பிரிவு சரிபார்தல் கடற்படைத் தளபதி வயிஸ் அத்மிரால் ரவீந்திர விஜேகுணரத்ண அவர்களின் தலைமையின் இன்று 25 வெலிசர கடற்படை விளையாட்டு மைதாணம் தொகுதியில் நடைபெற்றது.

25 Jan 2016

இந்து கடற்படையின் கப்பல்கள் மற்றும் இலங்கை கடற்படை இடையே கடற்படை பயிற்சி.

நாங்கு நாட்கள் உத்தியேக சுற்றுலா முடிந்து இன்று 24 காலை கொழும்பு துறை முகத்திலிருந்த புறப்பட இந்து கடற்படையின் ‘ விக்கிரமாதித்திய’ மற்றும் மயிசூர் கப்பகள்லோடு 5 மணித்தியாலயம் கடற்படை பயிற்சி முடிந்த்து. அப் பயிற்சிக்காக இலங்கை கடற்படையின் ‘சயுர மற்றும் சமுதுர கப்பல் வேகம் தாக்குதல் படகுகள் மூன்றும் கலந்து கொண்டன.

24 Jan 2016

அதிமேன்ம தகு ஜனாதிபதி அவர்களாவர் ‘விக்கிரமாதித்திய’ கப்பலில் சுற்றுலாவில்
 

அதிமேன்ம தகு ஜனாதிபதி மற்றும் ஆயுதம் படையினரின் தலைவர் மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்கள் கொழும்பு துறைமுகத்துக்கு வந்த இந்து கடற்படையின் விசாலமான கப்பலாக தாக்குதல் விமானங்கள் செல்லும் செய்து ‘விக்கிரமாதித்திய’ கப்பலில் ஜனுவரி மாத்ம 23திகதி சுற்றுலா செய்தார்.

24 Jan 2016

இந்து கடற்படை மற்றும் இலங்கை கடற்படை கலந்து இணைந்த சுகாதார திட்டமொன்று நடைபெற்றது.

இலங்கை கடற்படை மற்றும் இந்து கடற்படை முலம் அமைப்பு செய்த இணைந்த சுகாதார திட்டமொன்று இன்று 23 நெலுவ சுகாதார வைத்தியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இலங்கை கடற்படையின் வைத்திய அலுவலர் குழாம் மற்றும் இந்து கடற்படையின் விக்கிரமாதித்திய’ கப்பலில் வைத்தியர் அலுவலர் குழாம் கலந்து நடைபெற்ற இவ் வைத்திய திட்டம் மூலம் பிரதேசத்தில் வசிக்கர 1000 அதிகமாக மக்களுக்கான வைத்திய பரிகாரங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடிந்த்து.

23 Jan 2016

ரியர் அத்மிரால் ரவ்னீட் சிங் அவர்கள் இந்து சமாதானம் காரணிப் ஞாபக கோபுரத்திற்கு புஷ்பம் கௌரவம் குறி காட்டுப்பட்டார்.

அன்புடன் நெஞ்சிம் சுற்றுலாவுக்காக போன 21 திகதி இலங்கைக்கு வந்த இந்து கப்பல்களில் சிரேஷ்ட அதிகாரிகளாக வந்த இந்து கடற்படையின் சிரேஷ்ட அதிகாரி இந்து கடற்படையில் மேற்கு கட்டளையில் கட்டளையாளர் கொடிஅதிகாரி ரியர் அத்மிரால் ரவ்னீட் சிங் அவர்கள் பத்தரமுல்லயில் அமரத்து இந்து சமாதானம் காரணிப் படை வீர்ர்கள் நிணைவுக்காக ஸ்தாபிக்கப்பட்ட இவ் ஞாபக கோபுரத்திற்கு புஷ்பம் கௌரவம் குறி காட்டுப்பட்டார்.

23 Jan 2016

இந்து கப்பல் குழுக்காக கடற்படையின் கலாசார கண்காட்சி
 

வக்கிரமாதித்திய மற்றும் மயிசூர் கப்பல்களில் அதிகாரிகளுக்கான ஜனுவரி மாதம் 21 மற்றும் 22 திகத்தில் கடற்படை தலைமைகத்தில் வர்ணம் கலாசார கண்காட்சி நடைபெற்றது.

23 Jan 2016

அன்புடன் நெஞ்சிம் சுற்றுலாவுக்காக வந்த விக்கிரமாதித்திய கப்பலிலுள் அழகான வறவேற்புத் விழா நடைபெற்றப்பட்டது.

உபசரனையை காட்டுக்கொள் விக்கிரமாதித்திய கப்பலிலுள் அழகான வறவேற்புத் விழா ஜனுவரி 22ம் திகதி மலையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த்து.

23 Jan 2016

224 வது இனைத்துக்குறிய பயிலுநர்கள் 358 பேர்கள் பரவிச் சென்றார்கள்
 

இலங்கை நியைன கடற்படையின் 224 வதுஇனைத்துக்குறிய பயிலுநர்கள் 358 பேர்கள் தனது அடிப்படைப் பயிற்சி முடித்து 2016 ஜனுவரி மாதம் 22 ம் திகதி பரவிச் சென்றார்கள்.

23 Jan 2016