ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා මහානාග ආයතනයේ ඉදිකරන ලද නව යෝගට් ව්‍යාපෘති ගොඩනැගිල්ල විවෘත කෙරේ.

සේවා වනිතා ඒකකය මගින් ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා මහානාග ආයතනයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද යෝගට් ව්‍යාපෘතිය සඳහා වන නව ගොඩනැගිල්ල 2020 ජුලි මස 04 වන දින විවෘත කිරීම සිදු කරන ලදි.

06 Jul 2020

දැරණියගල රාස්ස කන්ද ප්‍රදේශයේ මෙහෙණි ආරාමයේ ජය ශ්‍රී මහා බෝධින් වහන්සේගේ අංකුරයක් නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිනියගේ සුරතින් රෝපණය කෙරේ.

දැරණියගල රාස්ස කන්ද ප්‍රදේශයේ අළුතින් ඉදිකරමින් පවතින මෙහෙණි ආරාමයේ ජය ශ්‍රී මහා බෝධින් වහන්සේගේ බෝ අංකුරයක් රෝපණය කිරීම නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපති අරුන්දතී උදිතමාලා ජයනෙත්ති මැතිණියගේ සුරතින් 2020 ජුලි මස 02 වන දින සිදු කරන ලදි.

04 Jul 2020

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින් තවත් සමාජ සත්කාර්යක්.

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සමාජ සත්කාර්ය වැඩසටහනක් 2020 ජුනි මස 26 වන දින සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිනි, අරුන්දති උදිතමාලා ජයනෙත්ති මැතිණියගේ ප්‍රදානත්වයෙන් සිදු කරන ලදී.

28 Jun 2020

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින් ද්‍රව්‍යමය සහ මූල්‍යාධාර ප්‍රදානය කිරීමක්

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සුභ සාධන වැඩසටහනක් 2020 ජුනි 20 වන දින සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිනි, අරුන්දති උදිතමාලා ජයනෙත්ති මැතිණියගේ ප්‍රදානත්වයෙන් සිදු කරන ලදී.

22 Jun 2020

ලෝක කාන්තා දිනයට සමගාමීව නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින් වැඩසටහන් රැසක්

2020 මාර්තු මස 08 වන දිනට යෙදී තිබූ ලෝක කාන්තා දිනයට සමගාමීව වැඩසටහන් රැසක් නාවික නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිතුමිය අරුන්දති උදිතමාලා ජයනෙත්ති මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2020 මාර්තු මස 10 වන දින ප්‍රදීපාගාර අවන්හලෙහිදී පැවැත්වීමට කටයුතු කරන ලදි.

11 Mar 2020

උත්තර ආයතනයේ යෝගට් ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඉදිකරන ලද නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කෙරේ

සේවා වනිතා ඒකකය මගින් ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා උත්තර ආයතනයේ පවත්වාගෙන යනු ලබන යෝගට් ව්‍යාපෘතිය සඳහා නව ගොඩනැගිල්ලක් විවෘත කිරීම 2020 මාර්තු 07 වන දින සිදු කරන ලදි.

08 Mar 2020

ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා මහානාග ආයතනයේ යෝගට් ව්‍යාපෘතිය සඳහා නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට මුල්ගල තබයි

ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා මහානාග ආයතනයේ පවත්වාගෙන යනු ලබන යෝගට් ව්‍යාපෘතිය සඳහා නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට මුල් ගල තැබීම අද (2020 පෙබරවාරි 26) සිදු විය.

26 Feb 2020

ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා උත්තර ආයතනයේ යෝගට් ව්‍යාපෘතිය සඳහා නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට මුල්ගල තබයි

සේවා වනිතා ඒකකය මගින් ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා උත්තර ආයතනයේ පවත්වාගෙන යනු ලබන යෝගට් ව්‍යාපෘතිය සඳහා නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට මුල් ගල තැබීම අද (2020 පෙබරවාරි 24) සිදු විය.

24 Feb 2020

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින් කලා චිකිත්සක වැඩසටහනක් (Art Based Therapy) පවත්වයි

නාවික හමුදා මනෝසෞඛ්‍ය අංශයේ නිලධාරීන් හා නිලධාරිනියන්ගේ උපදේශකත්වයෙන් නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින් කලා චිකිත්සක වැඩසටහනක් (Art Based Therapy) 2020 පෙබරවාරි 14 වන දින බටහිර නාවික විධාන නිලධාරී නිවාසයේදී පවත්වන ලදි.

18 Feb 2020

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින් ප්‍රජාසත්කාරක වැඩසටහනක්

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ප්‍රජාසත්කාරක වැඩසටහනක් 2020 පෙබරවාරි 11 වන දින සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිනි, අරුන්දති උදිතමාලා ජයනෙත්ති මැතිණියගේ ප්‍රදානත්වයෙන් නාවික හමුදා මූලස්ථානයේදී ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

12 Feb 2020